Tuyển dụng

Biên bản họp bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP 28 Hưng Phú

 

Mời download Biên bản tại đường link dưới đây:

 

https://drive.google.com/file/d/0B_Ja-Itiq9_vY1F5ZGU1UWNza1E/view?usp=sharing