Tuyển dụng

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (sửa đổi lần 1, phụ lục sửa đổi lần 2 và lần 3)

Mời download tài liệu tại đường link dưới đây:

 

https://drive.google.com/file/d/0B_Ja-Itiq9_vdlktcGlVVHctc3c/view?usp=sharing