Tuyển dụng

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Mời download tại đường link dưới đây:

https://drive.google.com/open?id=0B_Ja-Itiq9_vaU5JV3FnNnFWc1E