Tuyển dụng

Cập nhật thông tin cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch UPCom

Mời download tài liệu tại đường link dưới đây:

https://drive.google.com/open?id=0B_Ja-Itiq9_vWUVJQVU5V0w5bWs