Tuyển dụng

Chốt danh sách cổ đông và thanh toán cổ tức năm 2016

C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          TỔNG CÔNG TY 28                                  Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

  CÔNG TY CP 28 HƯNG PHÚ 

            Số: 159/TB-CTCP                 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2017 

 THÔNG BÁO 

Về việc chốt danh sách cổ đông và thanh toán cổ tức năm 2016 

                                                                     

         Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 sửa đổi bổ sung và được quốc hội khóa XII thông qua ngày 24/11/ 2010 có hiệu lực từ ngày 01/7/2011; 

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần 28 Hưng phú; 

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 công ty cổ phần 28 Hưng phú họp ngày 23/5/2017 tại trụ sở chính. 

Công ty CP 28 Hưng Phú trân trọng thông báo đến quý cổ đông V/v chốt danh sách và thanh toán cổ tức năm 2016 như sau: 

1. Đối tượng được hưởng: Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông được thanh toán cổ tức năm 2016 tính đến hết ngày 05/06/2017. 

2. Tỷ lệ thanh toán cổ tức là: 23%/vốn điều lệ (Tương ứng với 2.300 đồng/CP) 

3. Công ty sẽ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tại nguồn là 5% trên cổ tức để nộp cho cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. 

4. Thời gian thanh toán cổ tức: từ ngày 15/6/2017

5. Hình thức trả cổ tức: Bằng tiền VND. 

6. Thủ tục nhận cổ tức: 

* Theo hình thức chuyển khoản: 

- Công ty sẽ chuyển khoản theo thông tin của cổ đông cung cấp và đã đăng ký. 

- Nếu cổ đông chưa đăng ký hoặc thay đổi thông tin chuyển khoản thì đăng ký theo mẫu đính kèm tại đường link dưới đây:

https://drive.google.com/open?id=0B_Ja-Itiq9_vODB4QmpGXzJlb2s

* Nhận tiền mặt:  

Cổ đông đến nhận cổ tức mang theo: 

- Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. 

- Giấy ủy quyền nhận cổ tức có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan công chứng đối với trường hợp nhận cổ tức thay người khác. 

- Đối với cổ đông ngoài công ty: Một chứng minh nhân dân photo và chứng minh gốc để đối chiếu. 

- Đối với cổ đông trong công ty: Chứng minh nhân dân gốc để đối chiếu. 

7. Địa điểm nhận cổ tức: 

- Tại phòng Tài chính – Kế toán, Công ty cổ phần 28 Hưng Phú. 

- Địa chỉ liên hệ: 168 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp.HCM. 

- Điện thoại: (84-8) 38.944.933 

                                                                                             

Nơi nhận:                                                                                    TỔNG GIÁM ĐỐC         

- Cổ đông;                                                                                             (Đã ký)                                                                     

- Công bố thông tin;                                                                           Trần Kim Quynh

- Lưu: VT, TCKT; H01.