Tuyển dụng

Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (sửa đổi lần 4)

Mời download tài liệu tại đường link dưới đây:

https://drive.google.com/open?id=0B_Ja-Itiq9_vZXB3NWtoYU5KcU0