Tuyển dụng

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Mời download tài liệu tại đường link dưới đây:

https://drive.google.com/open?id=0B_Ja-Itiq9_vTGtyVTFKLWtpaDg