Tuyển dụng

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Mời download tại đường link dưới đây:

https://drive.google.com/open?id=0B_Ja-Itiq9_vQ1pQaXVvTkdCLUU