Tuyển dụng

Chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty CP 28 Hưng Phú

Ngày 17/4/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng của Công ty CP 28 Hưng Phú.

 

Mời download tin tức tại đường link dưới đây:

https://drive.google.com/file/d/0B_Ja-Itiq9_vUW9pMmhfd2pDTnM/view?usp=sharing