Tuyển dụng

Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Mời download tin tức tại đường link dưới đây:

https://drive.google.com/open?id=19XGQjhJin-AnFNLcPZkAW9fMzag5bVa3