Tuyển dụng

Đạt tiêu chuẩn BSCI

Ngày 13 và 14/10/2016 tổ chức Intertek đã đến công ty cổ phần 28 Hưng phú thực hiện việc đánh giá nhà máy theo tiêu chuẩn của BSCI. Kết quả đánh giá lần này công ty đạt mức C trong 5 mức (A,B,C,D,E) tức là đạt mức 3/5 mức tiêu chuẩn. Kết quả này càng chứng tỏ công ty cổ phần 28 hưng phú luôn cam kết mạnh mẽ từ những người tham gia thực hiện hệ thống. BSCI hoạt động trên các nguyên tắc phù hợp với luật pháp Việt nam và công ước quốc tế với các điều khoản sau đây:

1. Tuân thủ pháp luật

2. Tự do lập Hội và Quyền Thương lượng Tập thể

3. Cấm Phân biệt đối xử

4. Lương bổng

5. Thời Giờ làm việc

6. An toàn & Sức khỏe tại nơi làm việc

7. Cấm sử dụng Lao động Trẻ em

8. Cấm Cưỡng bức Lao động và các Biện pháp Kỷ luật

9. Các vấn đề về an toàn và môi trường

10. Hệ thống Quản lý

Đối với các đối tác khách hàng xuất khẩu làm ăn hợp tác với Công ty cổ phần 28 Hưng phú lại có thêm một niềm tin mới, niềm tin về sự tuân thủ trách nhiệm xã hội toàn cầu. Cùng với chứng chỉ WRAP mà hưng phú đạt được liên tiếp trong 3 năm qua, kết quả tuân thủ tiêu chuẩn nguyên tắc của BSCI đạt được lần này càng minh chứng cho những sản phẩm sản xuất tại 28 Hưng phú là kết tinh của sự nỗ lực vươn lên trên tinh thần “sống và làm việc theo pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế” của tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động nơi đây.

Mời download chứng nhận tại đường link dưới đây:

https://drive.google.com/file/d/0B_Ja-Itiq9_vZWotN3Jmd0REdWc/view?usp=sharing