Tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Ngày 03/7/2017, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã trao Giấy chứng nhận Đăng ký chứng khoán cho Công ty CP 28 Hưng Phú.

Mời download tin tức tại đường link dưới đây:

https://drive.google.com/open?id=0B_Ja-Itiq9_vbldDQ3FnLTJfbW8