Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng lao động năm 2022

C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                           

           TỔNG CÔNG TY  28                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 C.TY CỔ PHẦN 28  HƯNG PHÚ                     

Số: 418/TB-CTCP              Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   05 tháng 11 năm 2021

                                                        THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng lao động năm 2022

                                                             

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2022 đã được Chủ tịch HĐQT phê duyệt;

Căn cứ tình hình thực tế hiện tại công ty;

Để ổn định sản xuất kinh doanh, nhằm tăng doanh thu, tăng thu nhập cho người lao động, tạo điều kiện tốt nhất để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài tại công ty. Tổng giám đốc thông báo về việc tuyển dụng lao động bổ sung để mở rộng sản xuất như sau:

1. Số lượng, đối tượng và thời gian tuyển dụng mới

- Số lượng: 100 lao động ngành may

- Đối tượng: Nam, nữ trong độ tuổi lao động, đủ sức khỏe làm việc.

- Thời gian tuyển dụng: Từ 01/01/2022 đến khi tuyển đủ số lao động bổ sung.

- Chính sách: Được hưởng đầy đủ chính sách theo quy định của công ty

2. Chính sách đối với công nhân mới và người giới thiệu

a) Đối với công nhân mới

- Được tổ chức Đoàn thanh niên giới thiệu và tìm giúp nhà trọ

- Được đào tạo thành thạo công việc và không phải đóng tiền học phí.

- Được hỗ trợ tiền lương trong quá trình đào tạo: 100.000 đồng/ngày (thời gian tùy thuộc vào vị trí làm việc, đối với thợ may và thợ cắt được hỗ trợ tối đa 26 ngày, các vị trí còn lại được hỗ trợ tối đa 6 ngày).

- Được thưởng bình xét A, B, C, D hàng tháng (700.000 đồng/tháng)

- Được thưởng lương tháng 13, thưởng tết, tiền lì xì đầu năm, thưởng các ngày lễ như: 01/1; 10/3; 30/4; 01/5; 02/9; 02/12; thưởng thi đua…; theo quy định của công ty.

- Được hỗ trợ lương sản phẩm tối thiểu: 4.966.000 đồng/tháng theo quy định của công ty (sau khi ký HĐLĐ không xác định thời hạn).

- Thưởng 1.000.000đồng/lao động áp dụng cho thợ may có tay nghề tự nguyện đến công ty và công nhân cũ có tay nghề may nghỉ việc sau 1 năm quay lại làm việc chia làm 2 đợt như sau:

   Đợt 1: 500.000đ/ LĐ sau 3 tháng người LĐ còn làm việc tại công ty.

        Đợt 2: 500.000đ/ LĐ sau 6 tháng người LĐ còn làm việc tại công ty.

 (có xác nhận của phòng TCHC về kết quả kiểm tra tay nghề công nhân mới)

- Được thưởng các chế độ chính sách khác theo quy định của công ty.

b) Đối với người giới thiệu lao động cho công ty (áp dụng cho cả giới thiệu công nhân cũ vào làm lại)

- Đối với thợ may có tay nghề:

+ Mức 3.000.000 đồng/lao động áp dụng cho thợ may có tay nghề được chi trả chia làm 2 đợt:

Đợt 1: 1.500.000 đồng/lao động sau 3 tháng người lao động còn làm việc tại công ty.

Đợt 2: 1.500.000 đồng/lao động sau 6 tháng người lao động còn làm việc tại công ty.

(Có xác nhận của phòng TCHC về kết quả kiểm tra tay nghề)

► Lao động thợ may có tay nghề là lao động từ tháng thứ ba trở đi lương sản phẩm phải đạt ít nhất bằng 75% mức lương tối thiểu hiện tại của công ty (4.966.000 đồng/tháng). Đối với công nhân cũ ngoài kinh nghiệm may hàng sơ mi từ 1 năm trở lên thì từ tháng thứ ba trở đi lương sản phẩm phải đạt ít nhất bằng mức lương tối thiểu hiện tại của công ty (4.966.000 đồng/tháng). 

- Đối với lao động vào học may

          +  Mức 500.000đ đồng/ lao động chưa có tay nghề vào học may chia làm 2 đợt:

            Đợt 1: 200.000đ/ LĐ sau 3 tháng người LĐ còn làm việc tại công ty.

            Đợt 2: 300.000đ/ LĐ sau 6 tháng người LĐ còn làm việc tại công ty

    Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022 và thay thế các thông báo trước đây về tuyển dụng, chế độ chính sách tuyển dụng./.

 

    Nơi nhận:                                                                    TỔNG GIÁM ĐỐC

     - Ban TGĐ; (Đã ký)

     - Các đơn vị; Lê Đức Khiêm

     -  Lưu: VT, P.TCHC; M11.