Tuyển dụng

Quyết định thành lập Đội trực ban

Công ty Cổ phần 28 Hưng Phú thành lập Đội trực ban để sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử lý các tình huống đảm bảo an ninh, an toàn đơn vị trong thời gian Công ty tạm ngưng sản xuất do Đại dịch Covid-19.