Tuyển dụng

Chứng nhận hệ thống QLCL Iso 9001:2015

Công ty cổ phần 28 Hưng Phú vừa được tổ chức AFNOR đánh giá và cấp chứng nhận HTQLCL ISO 9001 :2015. Phạm vi chứng nhận: Sản xuất và cung cấp sản phẩm may mặc, khẩu trang vải, khẩu trang AFNOR.